14/02/2017 

Novetats a la deducció de 1.200 euros per família nombrosa

Les famílies nombroses que opten a la deducció de 1.200 euros a l'IRPF el podran seguir fent amb normalitat, com fins ara, sense necessitat de renovar la sol·licitud, a excepció del cas següent, en què sí que haurà de sol·licitar de nou:

    
Si es canvia la modalitat de la sol·licitud (individual a conjunta o viceversa) Model 143 (aquest model és el que també hauran de presentar els que accedeixin per primera vegada a aquesta deducció).


Dos models han estat aprovats aquest any com a novetat, segons una Ordre del Ministeri d'Hisenda publicada al BOE el 10 de febrer:

    
Model 121: per cedir el dret de la deducció a una altra persona per contribuents no obligats a declarar. S'aplica en els casos previstos en l'article 2 d'aquesta ordre.
    
Model 122: per a la regularització de les deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial obtingudes indegudament, que han d'utilitzar els contribuents no obligats a declarar. (En el cas de contribuents obligats a declarar que hagin percebut l'import de l'abonament anticipat de forma indeguda, total o parcialment, hauran de procedir a regularitzar la seva situació en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l'exercici en què s'hagi percebut l'abonament anticipat indegudament).