Ajuts estatals

 

Us presentem dues guies molt completes sobre les prestacions existents d'ajuda a les famílies.

Guia de Prestacions i Serveis a les familias (editada per la Generalitat de Catalunya)
Guia de Prestacions i Serveis a les familias

Guia d'ajuts socials per a les Famílies 2016 (editada pel Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat)
Guia d'ajuts socials per a les Famílies 2016

Seguretat social

NAIXEMENT D'UN FILL

Quan neix un fill o una filla, a més de ser l'inici de la vida d'un nou ésser humà, suposa l'arribada d'un nou ciutadà o ciutadana a la societat, que té uns drets i uns deures. És per això que els progenitors han de fer un seguit de tràmits:

- Inscripció del nounat al Registre Civil
- Alta al sistema sanitari
- Alta al padró municipal

Per a més informació

http://tramits.gencat.cat/es/guies/que_fer_quan/neix-un-fill/index.HTML

http://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/neix-un-fill/

Ajuts

Títol de família nombrosa

Prestació de risc durant l'embaràs


Permís per maternitat

Permís per paternitat

Nova deducció per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec

Prestació de risc durant la lactància natural i Reducció de la jornada laboral per lactància

Prestació econòmica per part o adopció múltiples


Assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec

Deducció per maternitat (mares treballadores amb menors de tres anys a càrrec)

Prestació econòmica per naixement o adopció de fill en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat igual o superior al 65%.

Excedència o Prestació no econòmica per cura de fill, de menor acollit o d'altres familiars

Reducció de la Jornada Laboral per cuidar els / les fills / els menors de 12 anys i de familiars dependents

Reducció en l'impost de matriculació de vehicles

Bonificació del 45% de la Seguretat Social per a cuidadors de la llar

Bo social de la llum

Beneficis en matèria de justícia gratuïta

Transport Aeri


Transport Ferroviari

Transport Urbà

Desgravacions familiars estatal en l'IRPF