Títol de família nombrosa

El títol de família nombrosa és un títol oficial que acredita la condició de família nombrosa, atorgat pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i que concedeix diversos beneficis:

Per a més informació:

www.gencat.cat

www.msssi.gob.es