Reducció de la Jornada Laboral per cuidar els / les fills/es menors de 12 anys i de familiars dependents

Reducció de la Jornada Laboral per cuidar els / les fills / es menors de 12 anys i de familiars dependents. Possibilitat de reduir la jornada laboral per atendre els fills i les filles menors de vuit anys i familiars directes que no treballen i no poden valer-se per si mateixos atesa la seva edat, perquè han patit algun accident o perquè estan malalts.

Per a més informació:

 

www.inmujer.gob.es/conoceDerechos/preguntas/reduccion.htm

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=12433