Prestació de risc durant l'embaràs

La prestació econòmica tracta de cobrir la pèrdua d'ingressos que es produeix, quan la treballadora és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o d'activitat per un altre compatible amb el seu estat, aquest canvi no sigui tècnicament o objectivament possible o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.

Per a més informació

www.seg-social.es info

www.seg-social.es tràmits