Prestació per risc durant la lactància natural i Reducció de la jornada laboral per lactància

La prestació econòmica tracta de cobrir la pèrdua d'ingressos que es produeix, quan la treballadora és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural d'un menor de 9 mesos, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o d'activitat per un altre compatible amb la seva situació, aquest canvi no sigui tècnicament o objectivament possible o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.

Reducció de la jornada laboral és un permís de reducció de la jornada laboral per assistir a la lactància d'un/a fill /a menor de nou mesos. El / la treballador/a pot absentar-se del lloc de treball durant una hora diària, que es pot dividir en dues parts de mitja hora cadascuna o bé pot substituir per una reducció de la jornada laboral de mitja hora, a la entrada o a la sortida del centre de treball.

Per a més informació 

www.seg-social.es info

www.seg-social.es tràmitshttp://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Riesgodurantelalact51288/index.htm

www.gencat.cat info

www.gencat.cat ocupació