Permís per maternitat

És una prestació per la qual el treballador o treballadora té dret a un descans laboral
de setze setmanes en cas de part, adopció o acolliment familiar (permanent o preadoptiu).

Si es tracta d'un part múltiple, s'amplia en 2 setmanes més per cada fill, a partir del segon.

Si es tracta de part prematur o per alguna condició clínica que impliqui, hospitalització a continuació del part, el descans es pot interrompre o ampliar segons cada cas.

Aquest descans es podrà gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial, previ acord entre els empresaris i els treballadors afectats.

Durant aquest període el/la treballador/a no perd els seus drets laborals ni salarials.

Per a més informació:

www.seg-social.es info
www.seg-social.es tràmits