Excedència o Prestació no econòmica per cura de fill, de menor acollit o d'altres familiars

Dret a un període d'excedència d'una durada no superior a tres anys, per tenir cura de cada fill/a, tant per naturalesa com per adopció, o en els supòsits d'acolliment, a comptar des de la data de naixement, resolució judicial o administrativa.

Així mateix es pot gaudir d'excedència d'una durada no superior a dos anys (a menys que s'estableixi una durada superior per negociació col·lectiva) en cas de cura d'un familiar de fins a segon grau.

Per a més informació:

www.seg-social.es tràmits

www.seg-social.es info

www.gencat.cat