Deducció per maternitat (mares treballadores amb menors de tres anys a càrrec)

Es tracta d'una deducció adreçada, només, a les mares que treballen fora de la llar, per compte pròpia o aliena, amb nens menors de 3 anys que convisquin amb les mares i que estiguin donades d'alta en algun règim de la Seguretat Social o mutualitat.

Per a més informació:

www.agenciatributaria.es info

www.agenciatributaria.es tràmits