Bonificació del 45% de la Seguretat Social per a cuidadors de la llar

bonificació del 45% de les quotes a la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador en les
condicions que es fixin legalment o reglamentàriament, sempre que els dos ascendents exerceixin una activitat professional per compte d'altri o propi fora de la llar o estiguin incapacitats per treballar.

Quan la família nombrosa tingui la categoria d'especial, per poder rebre aquesta bonificació no serà necessari que els dos progenitors desenvolupin una activitat retribuïda fora de casa.

Per a més informació

 

www.empleo.gob.es