Assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec

És un ajut econòmic subjecte als recursos familiars, que té l'objectiu de donar suport a les unitats familiars amb fills/es o menors acollits que en depenguin econòmicament i convisquin amb el beneficiari, ja siguin menors de 18 anys o bé amb fills/filles o acollits amb una discapacitat reconeguda.

Per a més informació:

www.seg-social.es info

www.seg-social.es tràmits